Number of products in closet: 0

View cart

Weapon cover/bag
Quick view
14.0 EUR
\'Wu-Yeah\' sword case
Quick view
10.7 EUR
Saber case \'Wu-Yeah\'
Quick view
10.7 EUR
\'Shaolin\' vest
Quick view
17.9 EUR
Taiji Ruler
Quick view
8.3 EUR
Taiji bar \'Bang\'
Quick view
9.5 EUR
Wooden butterfly knives
Quick view
23.6 EUR
Mawangdui Daoyin Qigong
Quick view
13.1 EUR
Juban/Color
Quick view
28.3 EUR
Light pants underwear/Color
Quick view
23.1 EUR
Wushu stick
Quick view
16.4 EUR
Dao broadsword black
Quick view
61.6 EUR

Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
sklepu internetowego WWW.DAOSHOP.NET 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Katarzyna Jodzis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Dao-Art Katarzyna Jodzis” z siedzibą w Mysłakowicach, Ul. 1 Maja 23 B, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8952189173, REGON 380231736.

 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: sklep@daoshop.net lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. Ul. 1 Maja 23 B, 58-533 Mysłakowice. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
       a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
       b. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
       c. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
       d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

 4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
      a. imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska,                 abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
      b. adres korespondencyjny – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa           Produktu,
      c.  numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku                           nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej
          korzystne rozwiązanie,
      d. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się           z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem,
      e. NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i             posiadają numer NIP.

 5. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. 

 6. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:
     a. przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
     b. w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez              Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie
         internetowym,
     c. w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji            dane będą przechowywane na czas prowadzenia z Państwem korespondencji, konieczny do udzielenia odpowiedzi
         na zadane pytania.

 7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 

 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wymaga tego prawo. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
      a. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy www.sstore.pl
      b. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi produktami:
      c. Poczta Polska, d. Firmy kurierskie: DPD, UPS, InPost (za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl, apaczka.pl)
      e. pośredniczącym w dokonywaniu płatności online - Przelewy24

 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
      a. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo           prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp;
      b. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli            Państwa dane osobowe uległy zmianie, ub zostały zapisane w sposób niepoprawny 
      c. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo        żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do                        wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym            przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia.
         Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
         - cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem            umowę sprzedaży,
         - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma            innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
         - wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw            prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
         - Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez                      jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą                      Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
         - konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
         - są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,
      d. ograniczenia przetwarzania,o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem             ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza           firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli: · kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych                   osobowych, lub · uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą           Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze                 poprzedzającej), lub · złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub · Państwa dane                     osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
      e. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie             umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego         administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była               zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
      f. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo                wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas                 przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
      g. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie         będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że             wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć         miejsce,
      h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art.           77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek               sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych         osobowych.

 16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
      a. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji         np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
      b. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych                     wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z                       obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
      c. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@daoshop.net.

 18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie - PUODO.

 19. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


Go to the panel Creator
Manage cookies I accept everything
Strictly Necessary Cookies
Analytical cookies
Functional cookies
Advertising cookies
Powered by eBiznes.pl
I accept